Økonomi og indtjeningspotentiale

Det er et hårdt job, men det er ingen hemmelighed, at der også er en gulerod. Work hard, play hard – du kan tjene mange penge ved at blive franchisetager hos 7-Eleven. Her gennemgår vi den økonomiske side af sagen.

Lille indskud, stor gensidig tillid

Franchisekoncepter kommer i mange former. 7-Elevens franchisekoncept har et lavt indskud fra franchisetagers side. Sådan har vi gjort, fordi vi ikke mener, at det er disse penge, der skal afgøre, om du bliver en god franchisetager, men derimod dit engagement i 7-Eleven og dit drive til at arbejde hårdt og målrettet. Vi har tillid til, at du kan klare opgaven og vil hjælpe dig så meget, vi kan.

For at blive franchisetager hos Reitan Convenience DK skal du investere 300.000 kr. i din butik, som udgør butikkens egenkapital. Butikkens egenkapital fungerer samtidig som Reitan Convenience DK´s sikkerhed. Eneste startomkostning er ca. 3.000 kr., som det koster at oprette et ApS.

Afregningskontoen

Alle franchisetagere har en såkaldt afregningskonto. Den bliver administreret af Reitan Convenince DK og fungerer som en slags kassekredit. Hver dag indsættes butikkens omsætning på kontoen, og alle udgifter betales herfra. En gang om måneden modtager franchisetageren en oversigt over alle butikkens varekøb samt andre omkostninger. Nemt og overskueligt.

Franchiseafgift

Hver måned skal du betale en franchiseafgift (split) til Reitan Convenience Denmark. Den bliver beregnet på baggrund af butikkens bruttofortjeneste. Beløbet går til bl.a. etablering af butikken, omkostninger ved ombygninger og større investeringer i butikken, husleje, royalties og for hele administrationen. Aftalen om split er typisk en 3-årig aftale.

Varelagerets værdi

Når du overtager din 7-Eleven butik, så overtager du den med et varelager, der bliver bogført direkte på din butiks afregningskonto. Det er også denne konto, der finansierer alle løbende indkøb til dit varelager.

Din forretnings egenkapital (de 300.000 kr.) er Reitan Convenience DK ’s sikkerhed. Hvis værdien af dit varelager overstiger din egenkapital, forrentes differencen med Reitan Convenience DK ’s udlånsrente tillagt en fast procentsats. Hvis varelageret derimod har mindre værdi end din egenkapital, forrentes differencen med Reitan Convenience DK ’s indlånsrente fratrukket en fast procentsats.

Omkostninger

Der er naturligvis en masse udgifter, når man driver sin egen butik. Fordelingen af disse udgifter illustrerer fint, hvorfor det er en fordel at være franchisetager hos 7-Eleven.

Reitan Convenience DK betaler for etableringsomkostninger, inventar og maskiner, så du kan komme hurtigt i gang. Vi betaler også løbende huslejen, royalties og for hele administrationen af din forretning.

Til gengæld betaler du som franchisetager for alt, der vedrører driften af butikken: svind, løn og almindelig vedligeholdelse. Du er også forpligtet til at indgå i de nødvendige serviceaftaler i forbindelse med forretningens tekniske udstyr.

Løn

Din løn kommer til at hænge sammen med økonomien i din butik – går det godt, tjener du mere, går det dårligt, tjener du mindre. Det aftales ved indgåelse af franchiseaftalen, hvor meget du kan trække ud til dig selv i løn. Du får udbetalt lønnen på månedsbasis og typisk med et fast beløb hver måned, så du er uafhængig af sæsonudsving i butikkens resultater. Der er for alle butikkers vedkommende budgetteret med en årlig franchisetagerløn, der gør det muligt at drive forretningen som en selvstændig forretningsenhed. Indtjeningen er afhængig af butikkens omsætning samt andre variable og der er ingen øvre grænse.

Hvis der er underskud

Det kan være du kommer i den situation, at forretningen går dårligt, og du får negative resultater. Så sker der det, at Reitan Convenience DK sammen med dig analyserer, hvad der er årsag til den dårlige udvikling, og hvad der skal til for at rette op på økonomien. Det kan være, at underskuddet kun skyldes en isoleret del af din forretning, som så skal gåes efter i sømmene. I nogle tilfælde kan Reitan Convenience DK bede franchisetageren genetablere egenkapitalen med nye kapitalindskud.

Har du tilgengæld et stort overskud i din butik, vil der naturligvis være mulighed for at hæve dette efter den gældende lovgivning.

Selvangivelsen klarer du selv

Selv om Reitan Convenience DK håndterer administrationen af forretningens økonomi, er vi ikke din personlige revisor. Din private selvangivelse er dit eget ansvar, og det står dig frit for at vælge en revisor til at klare arbejdet. Reitan Convenience DK vil dog gerne hjælpe dig med anbefalinger i dit valg af revisor, hvis du ønsker det.

Kontraktens udformning

Franchiseaftalen og ansvarsfordelingen

Når du er franchisetager hos 7-Eleven, betyder det, at du er selvstændig i Reitan Convenience DK’s franchisesystem. Som franchisetager opretter du dit eget ApS – det er dit, og det er dig, der er direktør. Reitan Convenience DK laver så en franchiseaftale med dit ApS, hvori det fremgår, at du som direktør for dit ApS er franchisetageren, og at det er dig, der har ansvaret for driften af butikken. Her gennemgår vi de forskellige dele af den formelle side af samarbejdet.

Franchiseaftale

Franchiseaftale

Når begge parter har underskrevet franchiseaftalen, er samarbejdet blevet til virkelighed. Aftalen forpligter begge parter med udførlige beskrivelser af ansvarsfordeling, så man ved, hvad man kan forvente af hinanden. Aftalen er uden udløbsdato og kan opsiges af begge parter med et varsel.

Det er også muligt at skifte til en anden og større butik, her ser vi på dine evner frem for, hvor lang tid du har været i kæden. Der kan altså sagtens være kort vej til toppen. Hvis du skal i betragtning til at have en større butik, ser vi typisk på følgende:

 • Konsekvente og gode butiksstandarder samt god service i butikken
 • Gode økonomiske resultater
 • God personaleledelse og interesse for personalets uddannelse og fremtoning i butikken
 • Solid og veltilrettelagt butiksadministration, herunder opfølgning på regnskaber samt overholdelse af relevante og gældende lovkrav, herunder egenkontrol, arbejdsmiljø m.m.
 • Godt samarbejde med kæden og øvrige købmænd, herunder villighed til implementering af nye koncepter, kampagner m.m., samt en god ambassadør for 7-Eleven.

Det er formelt set muligt at være to franchisetagere om samme butik – altså at man simpelthen vælger at dele ansvaret med en anden. Der er fordele og ulemper, som ved alt andet. Fordelen er, at den ene kan holde fri og vide, at butikken er i trygge hænder. Ved at dele døgnet op mellem sig, kan man også sikre en konstant høj standard i butikken. Ulempen ved at være to er dels, at I er to om at bestemme, og dels at I er to, der skal leve af butikkens resultater.

Oprettelse af ApS

Et ApS er et anpartsselskab. Det koster penge at stifte et anpartsselskab, men det er ikke særlig dyrt. Reitan Convenience laver papirarbejdet og bestiller et ApS til dig – du skal kun finde på navnet. Det er et krav, at du selv ejer minimum 2/3 af anparterne i dit ApS.

Opsigelsesvarsler fremgår af kontrakten, men hvis en franchisetager ønsker at stoppe, er det i begge parters interesse at afslutte samarbejdet hurtigt. Reitan Convenience DK vil derfor typisk forsøge at være fleksibel og imødekomme en opsigelse med forkortet varsel. Når samarbejdet mellem Reitan Convenience DK og franchisetagere ophører, vil der blive udarbejdet et afsluttende regnskab, og du vil få udbetalt din egenkapital.

Franchisegivers ansvar

Reitan Convenience DK har som franchisegiver et overordnet ansvar for, at rammerne for hver enkelt butik er så gode som muligt. Det inkluderer følgende forpligtelser:

 • Etablering og ombygning af butikker
 • Markedsføring af kædens produkter og services
 • Fordelagtige kædeaftaler på varekøb, forsikringsordninger og serviceaftaler
 • Produktudvikling, prisoprettelser og reguleringer
 • Månedlige nøgletal og udarbejdelse af regnskaber
 • Udbetaling af løn til medarbejderne
 • Personalejuridisk bistand
 • Uddannelse af franchisetagere og medarbejdere
 • Løbende butiksbesøg med rådgivning om drift af en 7-Eleven

Franchisetagers ansvar

Du har først og fremmest ansvaret for din egen succes. Det er jo din butik. Men du har også et ansvar overfor Reitan Convenience DK og 7-Eleven konceptet. Du skal:

 • Til enhver tid forsøge at opnå størst mulig omsætning i butikken
 • Sikre at butikken og dens personale lever op til de krav og standarder, der er en del af konceptet
 • Være en del af det daglige liv i din butik
 • Lægge 300.000 kr. i indskud. Læs mere her
 • Betale en månedlig franchiseafgift, kaldet split, til Reitan Convenience DK, der er afhængig af butikkens bruttofortjeneste
 • Være arbejdsgiver for dine medarbejdere med de pligter, der følger med dette.
© 7-ELEVEN DANMARK